VIETHAM CORPUS LINGUISTICS (VCL)

NGÔN NGỮ HỌC KHỐI LIỆU

Quyển I – Ngôn ngữ học khối liệu

NGÔN NGỮ HỌC KHỐI LIỆU VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ LIÊN QUAN (Quyển I)

CORPUS LINGUISTICS AND RELATED ISSUES (B.1)

MỞ ĐẦU

Phần I – NGÔN NGỮ HỌC KHỐI LIỆU

NGÔN NGỮ HỌC KHỐI LIỆU (PHẦN 1)

KHỐI LIỆU – ĐẶC TRƯNG VÀ PHÂN LOẠI (PHẦN 2)

КОРПУС ПАРАЛЛЕЛЬНЫХ ТЕКСТОВ В АСПЕКТЕ КОРПУСНОЙ ЛИНГВИСТИКИ (РУССКО-ВЬЕТНАМСКИЙ КОРПУС)

Phần II – DỊCH THUẬT VÀ DỊCH TỰ ĐỘNG

СЕМАНТИЧЕСКИЙ ПОДБОР ПАРАЛЛЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ (ВЬЕТНАМКО-АНГЛИЙСКИЙ КОРПУС)

СЕМАНТИКА ВЬЕТНАМСКОГО ЯЗЫКА (КОНСТРУКЦИИ В КОРПУСЕ) (на материале английского, русского и вьетнамского языков)

XÂY DỰNG HỆ THỐNG DỊCH TỰ ĐỘNG TIẾNG VIỆT

МАШИННЫЙ ПЕРЕВОД С ВЬЕТНАМСКОГО ЯЗЫКА И НА ВЬЕТНАМСКИЙ ЯЗЫК

ХАРАКТЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДА НАУЧНОГО ТЕКСТА ЭПОХИ МЕЖЪЯЗЫКОВОЙ КОММУНИКАЦИИ (ПО ПЕРЕВОДУ С ВЬЕТНАМСКОГО ЯЗЫКА НА РУССКИЙ)

ПРОБЛЕМА СОЗДАНИЯ СИСТЕМ МАШИННОГО ПЕРЕВОДА С И НА ВЬЕТНАМСКИЙ ЯЗЫК

VỀ VẤN ĐỀ DỊCH VĂN BẢN KHOA HỌC KĨ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ

VĂN BẢN KHOA HỌC KĨ THUẬT – CÁCH MỞ NGHĨA VÀ DỊCH SANG TIẾNG VIỆT

Phần III – NGÔN NGỮ KHOA HỌC CHUYÊN NGÀNH

NGÔN NGỮ CHUYÊN NGÀNH NHÌN TỪ GÓC ĐỘ PHƯƠNG PHÁP GIAO TIẾP TRONG KHOA HỌC VÀ TIẾP NHẬN VĂN BẢN KHOA HỌC

PHÂN TÍCH ĐỐI CHIẾU NGÔN NGỮ TRONG VIỆC DẠY VÀ HỌC TIẾNG

PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ KHOA HỌC – CÔNG NGHỆ TRONG GIAI ĐOẠN VIỆT NAM HỘI NHẬP TOÀN CẦU – HIỆN TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP

MỘT SỐ VẤN ĐỀ CỦA TIẾNG VIỆT TRONG KHOA HỌC

PHONG CÁCH NGÔN NGỮ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TIẾNG VIỆT VÀ CÁC QUY TẮC HOẠT ĐỘNG CỦA NÓ TRÊN BÌNH DIỆN VĂN HÓA KHOA HỌC

VỀ VẤN ĐỀ TỪ VÀ THUẬT NGỮ TRONG VĂN BẢN KHOA HỌC KĨ THUẬT – CÔNG NGHỆ

VỀ VẤN ĐỀ PHÁT TRIỂN NGOẠI NGỮ CHUYÊN NGÀNH TRONG QUÁ TRÌNH HỘI NHẬP QUỐC TẾ

О ПРОБЛЕМЕ АДЕКВАТНОСТИ НАУЧНО – ТЕХНИЧЕСКОГО ПЕРЕВОДА В ЦЕЛЯХ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ

К ВОПРОСУ О СИНТАКСИСЕ НАУЧНОГО СТИЛЯ РЕЧИ В ЦЕЛЯХ ИЗУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА

ПРОБЛЕМА ТЕРМИНОЛОГИИ НАУЧНО – ТЕХНИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ В ИЗУЧЕНИИ СИНТАКСИСА НАУЧНОГО СТИЛЯ РЕЧИ (В РУССКОМ И ВО ВЬЕТНАМСКОМ ЯЗЫКАХ)

NGHIÊN CỨU LẬP CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC TIẾNG VIỆT KĨ THUẬT DÀNH CHO SINH VIÊN KHỐI KHOA HỌC KĨ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ

PHÂN TÍCH CẤU TRÚC CÂU TRONG VĂN PHONG KHOA HỌC – KĨ THUẬT

ВЫРАЖЕНИЕ ПРИЧИННО – СЛЕДСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ ПРОСТОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ НАУЧНОГО СТИЛЯ В РУССКОМ, ВЬЕТНАМСКОМ И АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКАХ

PHẦN IV – CÔNG NGHỆ DẠY HỌC

DẠY VÀ HỌC NGOẠI NGỮ CHUYÊN NGÀNH KHOA HỌC THEO PHƯƠNG PHÁP GIAO TIẾP

VỀ VẤN ĐỀ DẠY HỌC NGOẠI NGỮ Ở TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI

DẠY VÀ HỌC NGOẠI NGỮ Ở MÔI TRƯỜNG KHÔNG   CHUYÊN NGỮ (TEACHING AND LEARNING FOREIGN LANGUAGES IN THE NON-LINGUISTIC ENVIRONMENT)

VỀ VẤN ĐỀ “DẠY HỌC LẤY HỌC SINH LÀM TRUNG TÂM”

PHẦN V – CÁC VẤN ĐỀ LIÊN QUAN

DEVELOPING LANGUAGES IN THE SPECIFIED FIELDS LIKE ONE OF THE METHODS FOR RESOLVING THE PROBLEM OF CULTURAL DIVERSITIES IN THE PROCESSES OF REGIONALIZATION AND GLOBALIZATION

VỀ VẤN ĐỀ NGÔN NGỮ VÀ VĂN HÓA TRONG MÔI TRƯỜNG ĐÀO TẠO CÁC KHỐI NGÀNH CÔNG NGHỆ VÀ KĨ THUẬT (PROBLEM ON CULTURE AND LANGUAGE IN THE ENVIRONMENT OF TRAINING TECHNOLOGICAL AND TECHNICAL COURSES)

NGOẠI NGỮ CHUYÊN NGÀNH KĨ THUẬT – CÔNG NGHỆ VỚI VIỆC ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN PHỔ THÔNG NGOẠI NGỮ THẬP KỈ ĐẦU THẾ KỈ XXI – CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN

VẤN ĐỀ TÌM HIỂU BẢN SẮC VĂN HÓA DÂN TỘC QUA MÔN HỌC “CƠ SỞ VĂN HÓA VIỆT NAM” (PROBLEM OF RESEARCHING THE IDENTITY OF THE NATIONAL CULTURE WITH SUBJECT “THE BASIS OF VIETNAMESE CULTURE”)

CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH CÔNG NGHỆ HÓA HỌC – THỰC PHẨM – SINH HỌC – VẬT LIỆU – MÔI TRƯỜNG

MỤC LỤC

Trang cuối

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s