VIETNAM CORPUS LINGUISTICS (VCL)

NGÔN NGỮ HỌC KHỐI LIỆU

Quyển II – NGÔN NGỮ HỌC KHỐI LIỆU

NGÔN NGỮ HỌC KHỐI LIỆU VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ LIÊN QUAN (Quyển II)

CORPUS LINGUISTICS AND RELATED ISSUES (B.2)

Q2 - Trbia NNH KL

Mở đầu

Phần I – NGÔN NGỮ HỌC KHỐI LIỆU VÀ CÔNG NGHỆ NGÔN NGỮ

Ngôn ngữ học khối liệu và phương pháp tiếp cận hiện nay

Tóm lược lí thuyết Ngôn ngữ học khối liệu

Vấn đề phân tích tự động thuật ngữ trong khối liệu ngôn ngữ tiếng Việt

Linguistique de Corpus dans l’economie mondiale

Khối liệu ngôn ngữ và Công nghệ trong giảng dạy ngoại ngữ

Ngôn ngữ học khối liệu và Nghiên cứu ngôn ngữ

Công nghệ khối liệu trong dạy và học tiếng Việt như một ngoại ngữ

Ngôn ngữ học khối liệu trong nền kinh tế hội nhập

Sử dụng khối tư liệu giảng dạy tiếng Việt như một ngoại ngữ

Hướng sử dụng khối liệu tiếng Việt

Sử dụng khối liệu trong dạy và học ngoại ngữ/ngôn ngữ

Phần II – DỊCH THUẬT VÀ DỊCH TỰ ĐỘNG

Chương trình thiết kế thử nghiệm từ điển ảo song ngữ

Phần III – TỪ ĐIỂN CHUYÊN NGÀNH NGÔN NGỮ KHỐI LIỆU

Danh mục thuật ngữ ngôn ngữ học khối liệu tiếng Việt

Phần IV – CÁC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC (TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC) THEO CHUYÊN ĐỀ

Phần V – NHỮNG VẤN ĐỀ LIÊN QUAN