Vietnam Corpus Linguistics (VCL)

Researching and Developing Corpus Linguistics (Vietnam)

Ngôn ngữ học khối liệu thực hành

Nhóm nghiên cứu khối liệu ngôn ngữ nhận hỗ trợ nhanh và hiệu quả bằng phần mềm khối liệu chuyên dụng:

  • Làm từ điển các kiểu loại chuyên ngành (glossary) đơn ngữ, song ngữ hoặc đa ngữ (tiếng Việt và tiếng nước ngoài – Anh, Nga, Pháp, Trung, Hàn, Nhật và v.v.)

  • Làm sổ từ và cụm từ các chuyên ngành khoa học và công nghệ

  • Nghiên cứu đối chiếu các ngôn ngữ

  • Nghiên cứu tần số từ, cụm từ sử dụng trong các văn bản

  • Nghiên cứu cách sử dụng từ, tần số từ trong các văn bản

  • Đối chiếu song song từ, cụm từ, câu các ngôn ngữ khác nhau

  • Giảng dạy các môn học về dịch thuật và thực hành dịch 

Địa chỉ liên hệ:

Email: corpusling09@gmail.com hoặc 

              thudao08@gmail.com

            

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s