VIETHAM CORPUS LINGUISTICS (VCL)

NGÔN NGỮ HỌC KHỐI LIỆU

Quyển II – NGÔN NGỮ HỌC KHỐI LIỆU

NGÔN NGỮ HỌC KHỐI LIỆU VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ LIÊN QUAN (Quyển II)

CORPUS LINGUISTICS AND RELATED ISSUES (B.2)

Q2 - Trbia NNH KL

Mở đầu

Phần I – NGÔN NGỮ HỌC KHỐI LIỆU VÀ CÔNG NGHỆ NGÔN NGỮ

Ngôn ngữ học khối liệu và phương pháp tiếp cận hiện nay

Tóm lược lí thuyết Ngôn ngữ học khối liệu

Vấn đề phân tích tự động thuật ngữ trong khối liệu ngôn ngữ tiếng Việt

Linguistique de Corpus dans l’economie mondiale

Khối liệu ngôn ngữ và Công nghệ trong giảng dạy ngoại ngữ

Phần II – DỊCH THUẬT VÀ DỊCH TỰ ĐỘNG

Phần III – NHỮNG VẤN ĐỀ LIÊN QUAN

Phần IV – TỪ ĐIỂN CHUYÊN NGÀNH THUỘC KHỐI LIỆU NGÔN NGỮ

Phần V – CÁC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC (TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC) THEO CHUYÊN ĐỀ